доц. Румяна Захариева

Румяна Захариева, строителен инженер, доцент по строителни материали и изолации

 Образователно - квалификационни степени:

 • Доктор по строителни материали и технологии за производството им (2000).
 • Доктор по строително инженерство на Университета Артоа, Франция (1998).
 • Магистър по приложна математика и информатика (1991)
 • Магистър-инженер по Строителство на сгради и съоръжения (1989)

Области на научен интерес:

 • Устойчиво развитие и строителство;
 • Енергоефективност;
 • Рециклиране на отпадъци;
 • Екологични аспекти на строителните материали;
 • Дълготрайност на строителните материали.

Професионален опит, умения и знания:

 • Преподавател (доцент) в УАСГ и в магистърските програми за строителни инженери и архитекти по дисцпилните “Строителни материали”, "Строителни изолации"и "Устойчива архитектура": разработване на учебни програми и помагала; участия в дипломни комисии; провеждане на изследвания върху нови материали; изготвяне на експертни становища и подготовка на техническа документация;
 • Отлично познаване на свойствата и изискванията към строителните материали, на технологиите за тяхното изпълнение и на нормативната уредба;
 • Конскултантска и експертна дейност в областта на строителните материали, инфраструктурно строителство и околната среда;
 • Опит в подготовката, изпълнението, супервизията и мониторинга на проекти, вкл. големи инфраструктурни проекти с международно финансиране (Европейска комисия, ЕБВР, Световна банка, GTZ и др.);
 • Мониторинг на ТЕМПУС проект: Разработване на съвместна магистърска програма по екологично инженерство към Университета “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие и Университета във Флоренция, Италия;
 • Член на ТК 94, учредител и член на ТК 101 (Устойчиво строителство) към Български институт по стандартизация.
TOP